"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ Intelligence quotient olympiad of fiso 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ Intelligence quotient olympiad of fiso 2023 (คณิตศาสตร์นานาชาติ ภาคภาษาอักฤษ) จัดโดย IQ- Fiso Thailand เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566