"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tyr  ร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Tyr  ปีการศึกษา 2565    นักเรียนทุนพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  ให้ไปศึกษาดูงานด้านฟิสิกส์อนุภาคกับ โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น)  ประจำปี พ.ศ 2566   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน  2566   ณ สมาพันธรัฐสวิส

: นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ์  ศึกษาต่อ Whiting School of Engineering   สถาบัน Johns Hopkins University  สหรัฐอเมริกา