"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ “คนดีศรีล้านนา” ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีล้านนา”

จากโครงการ “คนดีศรีล้านนา” ประจำปี 2566 จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

เมื่อวันที่  1 เมษายน 2566