"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม” ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม” ประจำปี 2566

จากโครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม” ประจำปี 2566 จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เลขที่ 023) กระทรวงการพัฒนาสังงคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566