"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายรมย์ ภักดีฤทธิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย
– เหรียญทองแดง ท่ากบ 25 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย

จากการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566