"The ultimate aim of education is the development of character"

นายราชพฤกษ์  นิลพันธุ์  และนางสาวภัทรวดี  จิรสินการิน  รางวัลชมเชยอันดับ 1  ระดับภาค จากการแข่งขัน English Academic Competition

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายราชพฤกษ์   นิลพันธุ์   ม.6/1  และ นางสาวภัทรวดี   จิรสินการิน  ม.6/6   ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  ระดับภาค  จากการแข่งขัน English Academic Competition   ในงาน “MFU English Talent Expo  2023”    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566   ณ อาคาร E4  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง