"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LMPC

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัล

1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 8th MATH – ENG Contest (MEC)
2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
3. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23
จากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LMPC
จัดโดย Learn and Play MATHGROUP เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ