"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเด็กดีศรีสยาม โดยชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ ภมรไมตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ด.ช. ภูมิวสิษฐ์ ภมรไมตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสยาม จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.ยุพิน บัวคอม) จัดโดยชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566