"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งทื่ 48 กำแพงเพชรเกมส์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวันวิสา อินต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำ กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งทื่ 48 กำแพงเพชรเกมส์

จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี