"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา รายการ สพฐ. นานาชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิรินทร์ ศิริมาลัยสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการสอบวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา รายการ สพฐ. นานาชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566