"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณะพงศ์  พูนลาภยศ
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพนธ์ 2566