"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนบดี  สีห์โสภณ รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายธนบดี  สีห์โสภณ  ม.4/7  ที่ได้รางวัลเหรียญทอง  จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19  วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม  2566     ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)     (ระดับประเทศ)