"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด Duo Idol รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Festival 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุธีกานต์ พลศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวด Duo Idol รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี จากการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Festival 2023 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566