"The ultimate aim of education is the development of character"

นายสุวิจักขณ์  กัญจน์กษิดิส  รับทุน Pasch ไปศึกษาภาษาเยอรมัน

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายสุวิจักขณ์  กัญจน์กษิดิส  ม.6/10  ที่ได้ทุน Pasch  ไปศึกษาภาษาเยอรมัน ณ เมือง Sankt-Peter  Ording  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2566   จัดโดย สถาบันเกอเธ่   ่ประกาศผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน  2566  (ระดับประเทศ)   ขอพระเจ้าอวยพระพร