"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

เด็กชาย ณัฐกฤต   ลุ่นเซียะ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   จากการแข่งขันรายการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad –IMGO   (Thailand Regional Qualification2023)  จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – สวช. ณ  โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2566