"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (THAILAND MATHEMATICS CONTEST – 11th TMC)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรกระดับประเทศ และคะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 THAILAND MATHEMATICS CONTEST – 11th TMC

จัดโดย สหภาพ International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566

มอบรางวัลโดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่