"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ (สพฐ) ระดับนานาชาติ ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลเหรียญเงิน

จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ (สพฐ) ระดับนานาชาติ ปี 2566 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566