"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบออนไลน์ โครงการสอบ ท้อป เทสท์ เซ็นเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษและเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์
ในการสอบออนไลน์ โครงการสอบ ท้อป เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566