"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมตอนปลาย (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) และ

เหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมตอนปลาย (รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ)

ในการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) 2565 จัดโดยโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย