"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 – 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธิติพัทธ์ ไพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 / 2566 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING และ NEWAZA ประเภทอายุ 14-15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 66 กก.