"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ เด็กชายฐปนพัฒน์ เจียสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐปนพัฒน์ เจียสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(สพฐ.นานาชาติ) ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต1 สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น MWC(Math War Contest)การแข่งขันสงครามคณิตศาสตร์ จัดโดย บริษัท แซคศูนย์สอบวิชาการ สอบวันที่ 18 มีนาคม 2566 ออนไลน์
3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง และโลห์รางวัลคะแนนอันดับ4 ของประเทศ ในการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จัดโดยโครงการสอบ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ สอบวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์
4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1จัดโดยโครงการสอบ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ สอบวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2566 ออนไลน์