"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภฤกษ์ สิทธิปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล

  • ได้รับรางวัลชมเชย

จากการการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566