"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภฤกษ์ สิทธิปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล

  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการในการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก) จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566