"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรภี ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัล

  • เกียรติ​บัตร​ เหรียญ​ทองแดง​

จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)

(IMGO – Thailand Regional Qualification 2023) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – สวช เมื่อวันที่  วันที่ 6 พฤษภาคม 2566