"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรภี ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัล

  • เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

จากการแข่งขันการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก) จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566