"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้น ป. 3/7 รางวัลโล่เกียรติบัตรรายการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35และรางวัลเหรียญเงิน รายการ top test

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐกฤต ลุ่นเซียะ ชั้น ป. 3/7  ได้รับรางวัลโล่เกียรติบัตรรายการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 ณ สนามกลางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญาจำกัด รางวัลที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลเหรียญเงิน รายการ top test (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย สถาบัน top test center ระดับประเทศ