"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 NSC 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted Computer Plus GEN.11 และ GEN.12 ที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 NSC 2023 รอบประเทศในระดับนักเรียน  โดยแข่งขันรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  จัดการแข่งขันโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประเภท รางวัล ชื่อโครงการ ขื่อ-สกุล

ผู้พัฒนาโครงการ

ชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง รางวัลชนะเลิศ

 

โครงการสงคราม

สลัดป่วน

 

1.นางสาววรัทยา โชคดี

2.นางสาวรินรดา จิตระวิชเวช

3.นายโชติวัฒนา ทองสะอาด

ม.5/8

ม.5/7

ม.5/7

อ.พีระพัฒน์  สารพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการสมรภูมิเซลล์เดือด

 

1.นายปรินทร์ แก้วกันใจ

2.นายณัชพล อุ่นใจ

3.นายณดล โรจนโสทร

ม.6/8

ม.6/7

ม.6/8

อ.กฤติพงศ์ วชิรางกุล
โปรแกรมเพื่อส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้

รางวัลชนะเลิศ โครงการลาสดี้ : สื่อการเรียนรู้

เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนา

การด้านการอ่าน

1.นายพัสกร มีชัย

2.นางสาวชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง

3.นายภูริพัฒน์ วิสุทธิ์ธนานนท์

 

ม.5/8

ม.5/7

ม.6/7

อ.สาธิตา  วรรณรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์แบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อผู้พิการทางสายตา 1.นายธนกร ขันทมณี

2.นายธีรภัทร สอาดสุด

3.นายชัชพล มาลยพันธุ์

 

ม.6/7

ม.5/7

ม.5/7

อ.กฤติพงศ์  วชิรางกุล
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์

ใช้งาน

รางวัลชนะเลิศ โครงการแพลดฟอร์มช่วยตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นด้วยตาโดยเอไอ 1.นายเลนนี  โธมัส

2.นางสาวธัญญาดา ทองใบ

3.นายติณณ์  โพธิกานนท์

 

ม.5/7

ม.5/7

ม.5/7

อ.รุ่งกานต์  วังบุญ
รองชนะเลิศอันดับ1 โครงการโปรแกรมเพื่อช่วยคัดกรองภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

(โรคใหลตาย)

อันเนื่องมาจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.นายคุณาสิน   สุขศรี

2.นายพีรพัฒน์  วัฒนกิจ

3.นายสีทันดร    สอาดอาวุธ

 

ม.6/7

ม.6/7

ม.6/7

อ.กัมพล  กันทะแก้ว