"The ultimate aim of education is the development of character"

นายภูฟ้า เทสินทโชติ นักกีฬาว่ายน้ำ รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูฟ้า  เทสินทโชติ  นักกีฬาว่ายน้ำ  ชั้น ม.6/5  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รายการผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร   และรองชนะเลิศอันดับ  2  รายการผลัดผสม 4 x 100 เมตร  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”   ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566        ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง จังหวัดนครสรรค์  จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย