"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566