"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัณหณัฐ  จิยะวรนันท์
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566