"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรวิทญ์ โยนิจ
ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)