"The ultimate aim of education is the development of character"

ชื่นชมยินดีผลงานนักเรียนวันงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ได้รับเกียรติบัตรวันงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
1. เด็กชายกวิน คมขำ รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันการเเสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
2. เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันการเเสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
3. เด็กหญิงเอมมิกา ราษฎรินทร์ รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันการเเสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
4. เด็กชายณัฏฐวรรธน์ ธนพลดำรงดช รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.4-6
5. เด็กหญิงดนยา กนกศีชริน รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
6. เด็กหญิงพลอยแสง ชุ่มมงคล รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
7. เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี รางวัลเหรียญทอง การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
8. เด็กชายวทัญญู กุลจลา รางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
9. เด็กชายธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
10. เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
11. เด็กหญิงพาณิพัค พุทธิมูล รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6