"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน ระดับชั้น ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 จ.ลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยที่ได้รับเกียรติบัตรวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่ เด็กหญิงธนัทอร คงชาตรี ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กหญิงนาตาชา สุทธิผุย ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กหญิงกุลรชา ชลรัฐวรธร ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองปั้น ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กหญิงณัชปภา คำปัน ชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3 , เด็กชายเอื้ออังกูร ชุมภูคำ ชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3  ระดับจังหวัด