"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐปภัสร์ บุศย์น้ำเพ็ชร
ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)