"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรัญรัชต์ ไชยลังการณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566