"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ จาก Cambridge

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชญาดา สะพานทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลคะแนนเต็ม 100 คะแนน
Reading&writing 5 โล่
Listening  5 โล่
Speaking 5 โล่
รายการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ จาก Cambridge (ระดับชาติ) เมื่อวันที่  14  มกราคม 2566