"The ultimate aim of education is the development of character"

นายรังสิมันตุ์  กันทะวงศ์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันสะกดคำภาษาฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับ นายรังสิมันตุ์  กันทะวงศ์  ม.6/9  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันสะกดคำภาษาฝรั่งเศส  ในกิจกรรม Concours de la Francophonic   วันที่ 17 มีนาคม  2566   ณ สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่  จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่