"The ultimate aim of education is the development of character"

นายพัทธดนย์  ขันธวงศ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประกวดวีดิทัศน์ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพัทธดนย์  ขันธวงศ์  ม.6/8  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประเทศ    ประเภทนักเรียน ชื่อวีดิทัศน์ “ธรรมชาติของเราตอนนี้”   ในการประกวดวีดิทัศน์ เนื่องในวันเสัตว์ป่า และพืชป่าโลก (World wildlife day)  ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 7 – 26 กุมภาพันธ์  2566   ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสืบ นาคะเสถียร์ กรมอุทยานแห่งชาติ   จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช