"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐปภัสร์ บุศย์น้ำเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)