"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ปาณิสรา ชั้น ป.1/2 ; เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปาณิสรา  เหล่าสกุล ชั้น ป.1/2  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2566  ให้เป็นเยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ประจำปี 2566   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ระดับประเทศ