"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษาวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัทธมน ศาลากิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)