"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษาวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัล
– ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
– ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
– ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
การแข่งขันสอบวัดทักษาวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)