"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธาม ชั้น ป.3/12 ; เหรียญทอง(คณิตฯ) ,เหรียญเงิน(วิทย์) สวช.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธาม  นพเกตุ ชั้น ป.3/12  เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น  และรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น   จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)