"The ultimate aim of education is the development of character"

ผลงานด้านวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัณหณัฐ  จิยะวรนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับผลงานด้านวิชาการ
1. เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35 (2565) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
2. เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 (2565) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
3. เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 (2565) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด