"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธรรมคุณ ชั้น ป.1/2 ; รางวัลเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จากรายการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนคู่คุณธรรม ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธรรมคุณ  วิริยชาติ  ชั้น ป.1/2  ได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนคู่คุณธรรม ประจำปี 2566  เป็นผู้ได้รับรางวัล เยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566  จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายองค์กรวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรม  ระดับประเทศ