"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ภัทรพล ชั้น ป.3/3 ; อันดับที่ 1 จากโครงการทดสอบความรู้วิชา Advanced English ครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภัทรพล บุญเชื้อ  ชั้น ป.3/3 เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชา Advanced English ครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ได้คะแนน 110 จากคะแนนเต็ม 125 เป็นอันดับที่ 1 จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,413 คน จาก 134 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด