"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.พาขวัญ ชั้น ป.3/2 ; ชมเชย – วิชาวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพาขวัญ ชุ่มมงคล ชั้น ป.3/2 เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565  ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สอบเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565  ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED)  ระดับประเทศ