"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ธณัทอร ชั้น ป.3/2 ; เหรียญทอง คณิตศาสตร์ , เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้น ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์ และ เหรียญเงินระดับประเทศ
วิชาวิทยาศาสตร์  ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 สอบวันที่ 4 ก.ย. 2565 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่   ระดับประเทศ