"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช.ธีรพิชญ์ ชั้น ป.3/12 ; เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ (สวช.)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้น ป.3/12  รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.256 5 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพ ระดับประเทศ)