"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ.ณัฐพร ชั้น ป.3/4 ; เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ (สวช.)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐพร บุญมากาศ ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น  ได้รับเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  ระดับจังหวัด